fbpx

HR Companys nyhedsbrev d. 10. april 2020

Hvordan har du det egentlig? 

Har du fået øjnene op for andre gode måder at organisere dit liv og dit arbejde på?
Eller fylder bekymringer for dit helbred, dine kæreste, din virksomhed eller noget helt andet? Det kan også være at du tager en dag ad gangen og ikke lader bekymringer forstyrre din dag eller din nattesøvn. Vi har alle forskellige måder at håndtere denne krise på. Fælles for os er, at COVID-19 betyder et farvel til hverdagen som vi kender den og vores prioriteringer vil ændre sig. Vi ved også at det igen bliver sommer – nye opgaver skal løses og der skal følges op på kunder og samarbejdspartnere. 

Din fremtidige rolle 

Som arbejdsgiver skal du nu til at forberede dig på, at dine ansatte har løst deres opgaver – uden at være tilstede på jeres fælles arbejdsplads. Det kan være at der fremover vil være ønske om at etablere hjemmearbejdsplads, mulighed for hjemmearbejdsdage 1-2 dage om ugen eller andre løsninger, der har vist sig muligt under Danmarks lockdown. 

Trivsel og bundlinje hænger uløseligt sammen 

HR Company kan nu tilbyde dig at tage temperaturen på dine medarbejderes trivsel. Målingerne foregår online og den enkelte medarbejder skal afsætte 5-9 minutter på besvarelsen. Du har en enestående mulighed for at igangsætte denne trivselsmåling i dag, med en hjemmearbejdspladsmåling og dernæst følge målingen op løbende. Dermed kan du få et solidt og godt overblik over, om dine ansatte trives med deres nuværende muligheder for opgaveløsning. 

Distanceledelse, business as usual eller begge dele 

Du kan blive klogere på, om distanceledelse skal være en ny disciplin for dig eller om alle blot venter på at komme tilbage til fælleskontoret og samtalerne ved kaffemaskinen.
Kort sagt – som arbejdsgiver har du nu en enestående mulighed for at tilrettelægge en optimal arbejdsdag for dine ansatte. God trivsel giver god bundlinje. Kontakt os i dag, for at høre mere om dette nye tiltag. 


Vil du have et forspring?
Vær på forkant med rekrutteringen af nye medarbejdere 

Kom på forkant med rekrutteringen og få kontakt til de bedste medarbejdere. Ved at søge efter potentielle kandidater nu, kan vi tale med dem i en tid, hvor der for manges vedkommende er plads til at overveje næste mulige arbejdsplads.
Hvem ved, måske sidder den rette kandidat netop i dette øjeblik og drømmer om din arbejdsplads? 

Digitale løsninger i rekrutteringsprocessen 

Når vi ikke kan mødes ansigt til ansigt, må der andre metoder i brug. Vi bruger relevante digitale løsninger, som giver mening for din virksomhed. Det er bestemt ikke fremmed for os og vi er vant til at arbejde med rekruttering online. HR Company er begejstrede for at der nu er endnu flere, der er blevet fortrolige med brugen af onlinemøder. Vi skruer op for de digitale samtaler og er klar til at hjælpe dig. 

Skræddersyet forløb til din virksomhed 

Vi er grundige og effektive, på vegne af dig og på vegne af vores kandidater. Vi tror nemlig på at det personlige og kulturelle match er mindst lige så vigtigt som faglige kompetencer og evnen til at lære nyt. Vi lægger stor vægt på at skabe et nuanceret billede af din virksomhed, hvem I er, hvilke ambitioner I har og hvilken arbejdsplads I ønsker at tilbyde jeres ansatte. 

Vores kandidatsamtaler forløber efter gennemprøvet proces, både hvad angår spørgsmål, længde af dialog og anvendelse af cases og personprofil. 

Full-service HR-kontor 

I al beskedenhed er vi rigtig dygtige til at finde den rette medarbejder. Hvis du tør at lade dig udfordre på det du plejer og i øvrigt kan se en fordel i at fjerne den administrative byrde og tid du bruger på ansættelsesprocessen, så kontakt os for at høre mere om dine muligheder. Vi kan også tilbyde dig sparring på relevant lønpakkesammensætning, korrekt ansættelseskontrakt og udarbejdelse af personalehåndbog. Så behøver du faktisk kun at gå ét sted hen for hjælp. 


Fleksibilitet i hjælpepakkerne og dine muligheder 

Hold dig orienteret hos os 

Vi har haft fornøjelsen af at tale med mange nye og eksisterende kunder i denne tid. Sammen har vi skabt overblik over regeringens hjælpepakker lige præcis for DIN virksomhed. Vi holder os kontinuerligt orienteret om de nyeste tiltag og derfor vil vi anbefale dig, at følge med på vores facebook, linkedin og instagram platforme. Her fortæller vi bl.a. om, at det nu er muligt at indkalde hjemsendte medarbejdere i kortere eller længere tid. 

Har du spørgsmål eller blot brug for professionel sparring, så er du meget velkommen til at kontakte os. Vi er tilgængelige – også på helligdage og weekender. 

Med ønske om en fredfyldt påske 

 

Lars og Line

HR Company 

Nyhedsbrevet er opdateret mandag d. 30.3.2020.

OBS – større kompensationsbeløb, samt en mere fleksibel hjemsendelses-mulighed. 

Nyhedsbrev fra HR Company 

Dette nyhedsbrev konkretiserer med flere detaljer, lønkompensationsaftalen. Vi opdaterer informationerne løbende. Vi vil anbefale at I kontakter HR Company for hjælp og vejledning i håndtering af situationen. 

Hvis du står over for større afskedigelser af økonomiske årsager

For at være omfattet af ordningen, skal en virksomhed være ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19. En virksomhed anses for ekstraordinært ramt, når den står overfor, på grund af manglende ordre/opgavenedgang, at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Der er ingen krav til virksomhedens størrelse, ud over antallet/andelen at medarbejdere, der står over for opsigelser.

En virksomhed defineres via sit cvr-nummer. Har virksomheden flere afdelinger under samme CVR nummer, er det det samlede antal medarbejdere der afgør om virksomheden er omfattet af ordningen.


Krav til hjemsendelses størrelse (indgangskravet) og fleksibilitet i opgørelsen.

Der har tidligere været usikkerhed omkring opgørelse af kriterierne på henholdsvis 30% / 50 ansatte, herunder om der var tale om et indgangskriterium, eller et krav, der skal være opfyldt i hele lønkompensationsperioden. Dette er der nu kommet en afklaring på.


Erhvervsstyrelsen har nu oplyst, at kravet om minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, som virksomheden søger lønkompensation for. Når der ansøges om lønkompensation, opgøres kriteriet for hele den ansøgte periode. 


Virksomheden kan vælge at planlægge hjemsendelsen således, at flere ansatte hjemsendes i en del af perioden, og færre ansatte hjemsendes i en anden del af periode. Det gennemsnitlige antal hjemsendte skal ved en sådan plan altid udgøre minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejderne inden for den angivne kompensationsperiode, allerede ved ansøgningstidspunktet skal angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderne i perioden. 

Dette gælder uanset, om medarbejderne opdeles i grupper, som skiftevis genindkaldes til arbejde, eller om medarbejderne hver især genindkaldes til arbejde på forskellige tidspunkter.


Kompensationsbeløbet vil herefter blive beregnet på baggrund af den angivne kompensationsperiode, ekskl. antal dage, som virksomheden har angivet, at de forventer at genindkalde de pågældende medarbejdere.

Eksempler:


 • En virksomhed kan i forbindelse med sin ansøgning fastlægge en plan, hvorefter en eller flere medarbejdere udfører arbejde i en eller flere dele af hjemsendelsesperioden, så længe det gennemsnitlige antal hjemsendte i planen er minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.
 • En virksomhed kan for lønkompensationsperioden opdele de omfattede medarbejdere i to grupper, hvoraf den ene gruppe f.eks. er hjemsendt i alle lige uger, og arbejder i alle ulige uger. Den anden gruppe er i så fald hjemsendt i alle ulige uger, og arbejder i alle lige uger. En opdeling skal overholde kravet om, at der i gennemsnit hjemsendes minimum 30 % af medarbejderne eller mere end 50 ansatte. Der er netop lukket op for muligheden for ”rotation”, jf. ovenfor. Det har ikke være muligt hidtil.


Hvis der opstår uventede driftsmæssige behov, kan virksomheden dog tilbagekalde hjemsendte medarbejdere i en periode. I tilfælde af midlertidige tilbagekaldelser er det ikke en betingelse, at indgangskravet er opfyldt over hele perioden. Indgangskravet beregnes i den situation eksklusive perioder med tilbagekaldelserne. Virksomhedens lønkompensation reduceres i så fald forholdsmæssigt i hele, påbegyndte arbejdsdage, uanset arbejdets daglige

timetal.


Det er endnu ikke fuldt afklaret, hvad uventede driftsmæssige behov dækker over. Erhvervsstyrelsen har tidligere angivet, at det fx kan være, hvis virksomheden modtager uventede ordrer. Vi vurderer også, at det kan være ved et pludseligt behov for afløsning på grund af sygdom eller andre uventede forhold. 


Såfremt der måtte opstå andre situationer, og virksomheden risikerer at komme under grænsen (30 % eller mere end 50 medarbejdere), såfremt forholdet ikke vurderes som et uventet driftsmæssigt behov, anbefales det at kontakte Erhvervsstyrelsen inden hjemkaldelse af medarbejderen til arbejde i virksomheden.


Virksomheden kan bruge lønkompensationsordningen således, at virksomheden, hvis den i øvrigt opfylder kravene om antal påtænkte afskedigelser, i første omgang hjemsender for eksempelvis 50 medarbejdere og senere udbygger for flere medarbejdere.

En udbygning af ordningen kræver fornyet ansøgning.


Kompensation fra 9. marts 2020

Ordningen kan anvendes af virksomheder, der på grund af økonomiske problemer har hjemsendt medarbejdere med løn, med virkning fra den 9. marts 2020. Hjemsendelsen med løn kan være startet før d. 9. marts, men kompensationen kan kun vedrøre en periode fra den 9. marts 2020.


Hjemsendelser med løn

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, hvis de ikke afskediger medarbejderne eller hjemsender uden løn. Det er ikke en betingelse, at virksomhederne har en overenskomstmæssig adgang til at hjemsende medarbejdere.


Ordningen gælder for alle lønmodtagere. Medarbejdere må ikke arbejde, når de er hjemsendt i kompensationsperioden med fuld løn. 


Der er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. 


Virksomheden kan altid opsige medarbejdere af anden årsag end økonomiske.


Ordningen kan ikke kombineres med, at medarbejderne er i en arbejdsfordelingsordning, og virksomheden kan ikke samtidig hjemsende medarbejdere på kompensationsordningen og afskedige eller hjemsende andre medarbejdere uden løn. Virksomheden skal derfor kun vælge lønkompensation, hvis eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn eller afskedigelse fravælges.


Forbuddet mod afskedigelse, arbejdsfordeling og hjemsendelse uden løn gælder kun i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation. Se mere nedenfor.


Hvis en virksomhed, der allerede har søgt lønkompensation, står over for en forværring af sine forhold, og derfor har brug for yderligere hjemsendelse og lønkompensation, kan virksomheden ansøge om, at yderligere medarbejdere omfattes af ordningen.


Skriftlighed

Vi har lavet et standardbrev du kan bruge i forbindelse med hjemsendelse af dine medarbejdere. Du kan få den tilsendt ved at sende os en mail på info@hrcompany.dk


Hvem omfatter ordningen

• Funktionærer

• Timelønnede

• Uanset om man er fuldtid eller deltidsansat

Medarbejderne skal være ansat inden 9. marts 2020, og må ikke være opsagt.


Medarbejdere der var aftalt ansat inden 9. marts, men først starter i virksomheden senere f.eks. 1. april, er også omfattet af ordningen, fra startdagen.


Medarbejdere i en tidsbegrænset stilling er også omfattes af lønkompensationsordningen.


Medarbejdere der er syge eller på graviditets- eller barselsorlov er også omfattet af ordningen, når vi ser på optællingen af antallet af hjemsendte. Der skal fortsat ske refusion af sygedagpenge eller barsels dagpenge. Det er i skrivende stund uafklaret om der samtidig kan ydes differencebetaling efter lønkompensationsordningen.


For fleksjobbere efter ny ordning gælder, er det sådan at virksomheden får lønkompensation i forhold til den faktiske arbejdstid og lønudgift for fleksjobberen.


For fleksjobbere efter gammel ordning skal virksomheden vælge, om man ønsker at fastholde tilskud eller overgå fuldt ud til lønkompensation. Der kan ikke modtages dobbelttilskud.


Elever og lærlinge

Elever og lærlinge kan indgå i lønkompensationsordningen. 

Tilskuddet for elever/lærlinge er på 90 % – dette gælder også for elever på funktionærområdet.

Eleven/læringen bidrager med op til 5 feriedage, på samme måde som øvrige medarbejdere der er omfattet af lønkompensationsordningen.


Virksomheden kan ikke få lønkompensation i perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, herunder som fjernundervisning. Her modtager virksomheden tilskud efter reglerne om AUB.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og således i udgangspunkt ikke hjemsender eleven/lærlingen, hvor det er uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden.


En eventuel hjemsendelse forlænger ikke uddannelsestiden, medmindre det indstilles af det faglige udvalg. Hvis eleven/lærlingen er i prøvetiden, suspenderes denne i perioden, hvor eleven er hjemsendt på lønkompensation.


Justering af antal medarbejdere omfattet af aftalen

Når det det begynder at lysne og virksomheden begynder at få gang i hjulene igen, vil det være muligt at kalde nogle af de hjemsendte medarbejdere tilbage på job. På det tidspunkt de starter med at arbejde igen, stopper lønkompensationen naturligvis også. 

Det er foreløbigt bestemt at virksomheden til stadighed skal opfylde kravet om min. 30% af de ansatte eller minimum 50 ansatte. 


Under helt særlige omstændigheder, kan virksomheden tilbagekalde medarbejdere på arbejde i en periode, for derefter igen at indtræde i hjemsendelsesordningen.


I den periode hvor medarbejderen er tilbage på arbejdet, skal virksomheden tilbagebetale overskydende kompensation. Det er dog aktuelt uafklaret, hvilke krav der stilles til disse særlige omstændigheder.


Bijob

En medarbejder der er hjemsendt, må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden. Det er dog vurderingen, at en medarbejder, der også før 9. marts have et ekstrajob/bijob, vil kunne fortsætte med at passe dette. Dog under forudsætning af at omfanget af det er det samme.


Varierende løn

Hvis medarbejderen har varierende arbejdstid og svingende indtægt, eller er ansat til sæsonarbejde, kan der ske beregning ud fra den forventede indkomst, som kan beregnes på baggrund af et gennemsnit af eks. de forudgående tre eller tolv måneder.


Der findes på nuværende ingen vejledning omkring provision og bonus.


Opsigelser før og under lønkompensationsordningen 

Virksomheden kan omfattes af ordningen, selv om de inden de kommer i ordningen har opsagt medarbejdere som følge af Corona situationen. Opsagte medarbejdere kan der ikke søges kompensation for i ordningen.


Virksomheden må ikke opsige medarbejdere i lønkompensationsperioden på grund af virksomhedens økonomi. Bliver det nødvendig alligevel, stopper ordningen fra denne dato, for alle medarbejdere. Allerede udbetalt kompensation, skal ikke tilbagebetales.


Lønnedgang og ferie/fridage/afspadserings kravet på 5 dage

Har virksomheden indgået aftale med medarbejderne om lønnedgang i denne periode, kan virksomheden stadig indgå i lønkompensationsordningen. Det er i et sådant tilfælde den lavere løn, der gives kompensation efter.


Lønnedgangen skal være en frivillig aftale og skal overholde gældende overenskomster.

I tilfælde af, at der er aftalt lønnedgang, kan virksomheden modtage lønkompensation i hele perioden fra 9. marts til 8. juni, idet medarbejderne ikke selv skal betale med 5 dage, når de har accepteret lønnedgang.


Kompensation

Virksomheder kan for timelønnede (herunder også dem på funktionærlignende vilkår), modtage 90 procent af den fulde løn, dog maksimalt 30.000 kr. per måned, baseret på en fuldtidsstilling.


For funktionærer kan virksomheden modtage 75 procent af den aftalte løn, dog maksimalt 30.000 kr. per måned, baseret på en fuldtidsstilling.


Lønkompensationen tager udgangspunkt i den ansættelseskontrakt der er mellem virksomhed og medarbejderne. Det vil sige, at det er den løn og arbejdstid, som var gældende den 9. marts 2020, hvor kompensationsordningen træder i kraft, der beregnes kompensation ud fra.


Det er den fulde løn, som er udgangspunktet for kompensation, det vil sige den aftalte løn inklusive feriegodtgørelse, bidrag til fritvalg-konto, fastpåregnelige egenbetalinger og arejdsgiversbidrag til pension.


Medarbejderens bidrag – op til 5 dage

De medarbejdere der søges lønkompensation for, skal bidrage med 5 dage som de selv betaler. Det kan være i form af ferie, afspadsering eller feriefridage. Har medarbejderen aktuelt opbrugt disse, kan man vælge 5 dage uden løn eller der kan bruges 5 dage fra det kommende ferieår. Det er medarbejderen der bestemmer løsningen på dette.


Hvis virksomheden kun bruger lønkompensationsordningen i f.eks. halvanden måned, så skal medarbejderen kun bidrage med 2,5 dag. Bruges ordningen i 1 måned skal medarbejderen bidrage med 1,67 dag. Men hvis virksomheden bruger ordningen for medarbejderen i alle 3 måneder, skal medarbejderen bidrage med 5 dage.


Ansøgninger

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen. Selv om ordningen gælder med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Der er åbent for ansøgninger.


Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer. Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode, de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt 3 måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020, og som afsluttes senest den 8. juni 2020. 


Ansøgningen og udbetalingen bygger i første omgang på virksomhedens egne oplysninger på ”tro og love”. Senere kommer en kontrolfase, se nærmere nedenfor.


Kontrol og dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere medarbejderens lønniveau, at medarbejderen var ansat før 9. marts 2020, og at medarbejderen har været hjemsendt i den angivne periode.

Virksomheden vil af Erhvervsstyrelsen blive pålagt at anvende revisorbistand.


Kravet om revisionsbistand kan ske efter forskellige kriterier, f.eks. stikprøve, størrelsen af kompensationen, vurdering af risiko med videre. Der vil også kunne stilles krav om revisorbistand i forhold til allerede indsendt dokumentation.


Nyhedsbrevet er af generel karakter og kan ikke erstatte egentlig juridisk rådgivning. Vi anbefaler at søge rådgivning ved konkrete spørgsmål. HR Company påtager sig intet ansvar for tab, der måtte være forårsaget af direkte eller indirekte brug af information i nyhedsbrevet.

Vi vil anbefale at I kontakter HR Company for hjælp og vejledning i håndtering af situationen. Vi kan altid kontaktes på 42 75 25 05 eller lars@hrcompany.dk

Nyhedsbrev fra HR Company 

HR Company præsenterer her de foreløbige aftaler regeringen i dag, 15.3.2020 har fremlagt. 

Det vedrører informationer der i skrivende stund, er tilgængelige omkring lønkompensation for virksomheder der er ramt af Covid 19, og i den forbindelse står i en situation hvor de bliver nødt til at opsige medarbejdere.  Denne aftale kan være en del af løsningen for mange virksomheder. Afhængig af situationen i den enkelte virksomhed, er det muligt at det er andre værktøjer der skal tages i brug. 

Vi vil anbefale at I kontakter HR Company for hjælp og vejledning i håndtering af situationen. Vi kan altid kontaktes på 42 75 25 05 eller lars@hrcompany.dk

 

Lønkompensationsaftalen

 

Hvem er omfattet af aftalen

• Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle opsige minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere.

• Der ydes lønkompensation til virksomhederne for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende, i stedet for at afskedige som følge af COVID-19. 

• Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn, hvilket typisk vil være overenskomstmæssige løsninger.

• De private virksomheder betaler fortsat fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af COVID-19. De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

 

Ordningen er gældende fra 9. marts til 9. juni 2020

• Det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode, ikke afskediger ansatte som følge af virksomhedens økonomiske situation. 

• Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensations-perioden.

• Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhederne kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

 

Sådan kompenseres virksomhederne

• Lønkompensation udgør 75% af de samlede lønudgifter for de månedslønnede medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

• Lønkompensationen udgør 90% af den samlede lønudgift for de timelønnede medarbejdere, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

 

Dokumentation

• Lønkompensationen vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedernes oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget, som følge af COVID-19-situationen.

• Medarbejderne skal i ansøgningen og den efterfølgende revision registreres på CPR-nummer. 

• Virksomheden skal ligeledes angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel – dog maksimalt over en periode på 3 måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020 og som afsluttes senest 9. juni 2020.

• Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. 

• I dokumentationen skal blandt indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt. Dette kan være fra den faglige repræsentant på virksomheden. Uden dokumentation, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse.

• Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020

 

Praktisk

• Der skal søges om kompensation via Virk.dk.

• Ansøgningsmuligheden forventes at være klar i løbet af uge 13.

• Udbetalingen ventes at kunne påbegyndes i uge 14 

• Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

 

Nyhedsbrevet er af generel karakter og kan ikke erstatte egentlig juridisk rådgivning. Vi anbefaler at søge rådgivning ved konkrete spørgsmål. HR Company påtager sig intet ansvar for tab, der måtte være forårsaget af direkte eller indirekte brug af information i nyhedsbrevet.

 

 

 

 

 

Coronavirus og ansættelsesforhold – vigtig viden til dig der er arbejdsgiver (1.3.2020)

HR Company har lavet en kort vejledning til hvordan du skal forholde dig som arbejdsgiver i relation til Coronavirus

·       Hvis en medarbejder er blevet pålagt hjemmekarantæne af læge eller anden dansk myndighed, håndteres dette som en sygdomssituation rent ansættelsesretligt. Medarbejderen skal naturligvis kunne dokumentere et påbud. 

·       I forbindelse med ferie, bliver din medarbejder omfattet af isolationspåbud. Som konsekvens kan din medarbejder ikke komme hjem og dermed ikke møde rettidigt på arbejde efter endt ferie.  I et sådant tilfælde, forudsat at medarbejderen IKKE er syg selv, har medarbejderen ret til frihed UDEN løn. Medarbejderen skal søge at minimere fraværet mest muligt.

·       Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan tjene til vejledning i forbindelse med tjenesterejser. Hvis et land eller område IKKE er omfattet af varslinger, er din medarbejder forpligtet til at foretage tjenesterejsen.

·       Har du en medarbejder der vender hjem fra risiko-land/område, kan virksomheden vælge at sende vedkommende i ”frivillig karantæne”. I et sådant tilfælde, har din medarbejder krav på almindelig løn. Viser det sig at medarbejderen er smittet, skal det håndteres som almindelig sygdom.

·       En medarbejder der sygemelder sig til virksomheden fordi vedkommende er smittet med Coronavirus, skal naturligvis ansættelsesretligt behandles som ved al. Sygemelding. Virksomheden bør straks i sådan en situation finde ud af i hvilket omfang den syge medarbejder har været i kontakt med andre kollegaer i inkubationstiden, og dermed kan have smittet andre medarbejdere. Her er det vigtigt at tage kontakt til Sundhedsstyrelsens hotline på tlf. 72 22 74 59

·       En medarbejder kan ikke udeblive på grund af selvbestaltet karantæne.  Dette er at betragte som usaglig udeblivelse. Det er kun læge eller myndighed der kan pålægge karantæne.

·       Hvis daginstitutioner holder lukket som følge af Coronavirus, og virksomhedens medarbejdere ikke kan få passet sine børn, giver det ikke ret til fravær fra jobbet. Medarbejderen skal sørge for at få etableret anden pasning, så de kan møde på arbejde. Virksomheden kan naturligvis aftale med medarbejderen om at arbejde hjemme, bruge ferie, afspadsering mv. for at løse pasningsproblemet.

 Dette er en generel vejledning, specifikke spørgsmål i konkrete situationer stilles direkte til
HR Company på info@hrcompany.dk eller telefon 42752505

 

Sig farvel til medarbejderen – på den rigtige måde Arrangementet er afholdt. Hold øje med vores nyheder, da vi snart afholder nye fyraftensmøder

HR Company inviterer til morgen- og fyraftensmøder i Østjylland, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål vedr. opsigelse af medarbejder,
og r
ådgivning til at håndtere det i praksis.  Der kan være mange årsager til, at du som leder er nødt til at sige farvel til en medarbejder.

 • det kan være at vedkommende ikke passer ind teamet
 • at arbejdsopgaven bortfalder
 • den ansatte yder ikke længere det, der er krævet i stillingen
 • effektivisering og organisationsændring
 • ordrenedgang eller anden ændring i virksomhedens økonomiske forhold

I HR Company er vi specialister inden for HR og personalejuridisk rådgivning.
Vi giver dig  indsigt i, hvordan du skal forholde dig, når du skal tage afsked med en medarbejder.

 • Hvordan benytter du dine muligheder korrekt i givne situation?
 • Hvordan og hvornår kan/skal du bruge advarsel, opsigelse eller bortvisning?
 • Hvad kendetegner en saglig og en usaglig opsigelse?
 • Hvad indeholder en fratrædelsesaftale?
 • Hvad er fritstilling og suspension?

HR Partner Lars Schou, fra HR Company, vil informere dig og stå til rådighed ved spørgsmål.
Vores samarbejdspartnere, serverer en god kop kaffe og lidt morgenbr
ød. Arrangementet er gratis.
Tilmeld dig og dine kollegaer ved at sende en mail til 
info@hrcompany.dk

Horsens 24.10. kl. 8.00-10.00 – Ormhøjgårdvej 27

Aarhus 29.10. kl. 15.30-17.30 – Früd, Dalgas Ave. 54

Grenå 30.10. kl. 08.00-10.00 – Østerbrogade 45

Aarhus 6.11. kl. 08.00-10.00 – Früd, Dalgas Ave. 54

Randers 14.11. kl. 08.00-10.00 – Memphis Mansion

Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejning vil vi gerne vide hvor mange der deltager

Tidsregistrering – ny EU-dom

Registrering af arbejdstid for alle medarbejdere? EU-Domstolen afsagde i maj måned en dom som pålægger EU landende at iværksætte tiltag således at medarbejderes daglige arbejdstid registres. I dommen fastslås, at EU’s medlemslande er forpligtiget til at pålægge arbejdsgiverne, at lave et system der objektivt – pålideligt og tilgængeligt, gør det muligt, at måle længden af den enkelte medarbejders daglige arbejdstid. Det skal bl.a. være muligt at kontrollere at:

 

·       alle medarbejdere får en minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer inden for hver 24-timersperiode

·       at den gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dagesperiode ikke overstiger 48 timer, inklusive overarbejde målt på en 16 ugers periode.

 

Hvad så nu? Det er nu op til det enkelte EU-land at afgøre, hvordan registreringen af medarbejdernes arbejdstid skal foregå. I Danmark er der en tradition for at EU-domme som har indflydelse på det danske arbejdsmarked i første omgang drøftes med lønmodtager og arbejdsgiverorganisationer. Et sådant arbejde er på nuværende tidspunkt ikke iværksat, men det må forventes det står på to-do listen for den nye beskæftigelsesminister efter sommerferien. Hos HR Company følger vi udviklingen i sagen, og vil løbende opdatere kunder og samarbejdspartnere om status på sagen.